Rev. Thomas Byles.

The Titanic’s Captain Edward Smith