The Titanic’s Captain Edward Smith

RMS Titanic
Rev. Thomas Byles.